Famous dog musher Birthdays, Today, Celebrity Birthdays